Podmínky ochrany osobních údajů

 

 I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Petr Vodička, IČ 69719951 se sídlem Březová 650/14, 696 18. (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
Jméno:  Petr Vodička
Adresa: Březová 650/14, 696 18 Lužice
Email: obchod@essens-shop.cz
Telefon: +420 774 183 222
 
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy:

jméno a příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, fakturační adresu, dodací adresu, historii objednávek, IP adresu udělení souhlasu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo

 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,


Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
(zřízení a administrace uživatelského účtu, nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku)
 
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 
IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu.

- tištěný daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k  uzavření smlouvy mezi Správcem a Účastníkem.
 
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci nebo správci osobních údajů jsou partnerské firmy či osoby

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zejména společnosti PPL s.r.o., IČO: 25194798, Česká pošta, s.p., IČO: 47114983

- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zejména ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., IČO: 27245357

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Správce nepředává vaše osobní údaje pro reklamní účely marketingovým agenturám.


 
VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

-právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

-právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 
-právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

-právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

-právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

-právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve  svém vlastním účtu zákazníka.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


 
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 
VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.